EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Martina Komárková

Czech Republic, 1963

Martina Komárková was born in 1963. She is a poet, children’s book writer, and screen writer. She received her M. A. in Czech literature and language at Charles University in Prague. She has three children (24, 18 and 4 years old) and one granddaughter (7 months old). She has worked as an editor in a publishing house, journalist, and director of the house of culture in Jičín, and, since 2007, as a screen writer at TV NOVA (serial Ulice (Street)). She published two poetry books O čem je řeč (What It Is All About, 1997), Prašní lidé (People out of Dust, 2007), regularly publishing also in Czech literary magazines and national radio. At the moment she is preparing poems inspired by Michail Ščigol’s paintings. She has also written four books for children (Albatros award, nomination for Golden Band Award) and many screen plays for Czech national TV.

*
Snažíš se poznat co ti chybí
vším co máš

Svým jménem upomínáš zběhy
stejných jmen  A doufáš
že se vrátíš s nimi
Jenže místy ztemnělými
nesvítáš
-  tak ať se někdo staví

Ne neptám se tě víc než jiní
Každý ráz
Rozdělí střed na okraj
nové samoty  Jen mezí
přibývá  Ne moci
Poslové nad zvyky krotcí
slétnou snáz
- tak ať se někde staví

Snažím se poznat co mi chybí  Každý ráz
svým jménem upomíná zběhy samoty
Jen meze vracejí se s nimi
Jenže místy ztemnělými slétnou snáz 

- ne  Neptám se tě víc
  než vším co máš

In English:

*
You are striving to find out what you're missing
using just everything you have

In your own name, you are reminding deserters
of the same name  You are hoping
to return with them
Throughout darkened spots
your light is not rising though
-  so let's have someone visit us

No, I am not asking more questions than others
Each stroke
Splits the center to form the margin
of new solitude  Just the number of limits
grows  Not the power
Being more shy than usual, messengers
will fly down easier
- so let them visit some place

I am striving to find out what I'm missing  Each stroke,
in its own name, reminds the deserters of solitude
Only the limits return with them
Throughout darkened spots they will fly down easier though

- No  I am not asking more questions
  than just using everything you have
                (Translated by David Filip)

V slovenščini:

*
Poskušaš ugotoviti kaj ti manjka
z vsem kar imaš

S svojim imenom opominjaš ubežnike
istih imen  In upaš
da se boš vrnil z njimi
A skoz potemnela mesta
ne zasiješ
– naj že kdo pride

Ne sprašujem te nič bolj kot drugi
Vsak udarec
Sredino razdeli v rob
nove samote  Le meje
se množijo  Ne moč
Sli nadvse krotki
bodo laže prileteli
– naj že kam pridejo

Poskušam ugotoviti kaj mi manjka Vsak udarec
s svojim imenom opominja ubežnike samote
Le meje se vračajo z njimi
A skoz potemnela mesta bodo laže prileteli

– ne  Ne sprašujem te nič bolj
kot z vsem kar imaš
                (Prevedli Tatjana Jamnik & Martina Komárková)

*
Až na kraj  Na kraj  Na okraj
A za ním kéž nic není
Jak Léthé veslem brázdím den
až kruhem kol je přemostěn
na kře rozednění

Všem slovům dostalo se jmen
všem činům za důvody
A žádná modla  Rituál
je dechem v síti vody
A slova jmen a jména slov
nás mluví jako ghetty
A třídí shluk  A řídí spor
A v každé bitvě o prostor
podmaňují světy

Až na kraj  Na kraj  Na okraj
kam záměr smí a pýcha
Jak Léthé řídím jejich prám
ke genocidě ticha

In English:

*
To the limits  To limits  To the margin
And nothing be over there
I row through the day like the river Léthé
till it is bridged all around with circles
on the floe of down

Each word has been named
each deed because of its reasons
No idol though The rite
is just a breath in the web of water
And words of names and names of words
speak us like through ghettos
And organize a clump  And direct a quarrel
And throughout each battle for space
they conquer worlds

To the limits  To limits  To the margin
where purpose and pride are allowed
Like the river Léthé, I drive their ferry
to the genocide of silence
                (Translated by David Filip)

V slovenščini:

*
Vse do konca  Do konca  Do roba
In naj ničesar ni za njim
Kot Lethe z veslom brazdam dan
dokler ga krog koles ne premosti
na ledeni plošči zarje

Vse besede so bile deležne imen
vsa dejanja ne razlogi
In nobenega malika  Obred
je dih v mreži vode
In besede imen in imena besed
nas govorijo kakor geti
In urejajo množico  In usmerjajo spor
In si v vsaki bitki za prostor
podrejajo svetove

Vse do konca  Do konca  Do roba
kamor smeta namera in ponos
Kot Lethe peljem njihov brod
h genocidu tišine
                (Prevedli Tatjana Jamnik & Martina Komárková)


TICHÁ NOC

Za rohem sedí miasma a pokuřuje rákos
Z popele hněte splín  Štiplá a slzí
Ze zásob vrčí pes  Do hladu času!
Nad obzor stoupá mrak
Sjíždějí vozy

Pod střechou píská dostatek a kolébají můry
Zahřívá slehlý strop  A stěna dýchá
Pokojní andělé  Za dveřmi darů!
Nad obzor vyšel mrak
A noc je tichá

In English:

THE NIGHT OF SILENCE

Miasma is sitting around the corner and is smoking reeds
molding spleen out of ashes  Biting and weeping tears
Out of rations, a dog is growling  Until the time of hunger!
Over the horizon, a cloud is rising
Wagons are coming

Under the roof, abundance is whistling and moths are rocking
Warming the flattened ceiling  And the wall is breathing
Peaceful angels  Behind the door of gifts!
Over the horizon, a cloud has risen
And the night is silent
            (Translated by David Filip)

V slovenščini:

TIHA NOČ

Za vogalom poseda miazma in kadi trs
Iz pepela gnete splin  Ščipa in solzi
Iz zalog renči pes  V lakoto časa!
Nad obzorje se dviga oblak
Zbirajo se vozovi

Pod streho žvižga izobilje in vešče zibajo
Greje poležen strop  In stena diha
Spokojni angeli  Za vrati darov!
Nad obzorje je vzšel oblak
In noč je tiha
                (Prevedli Tatjana Jamnik & Martina Komárková)

TIHA NOČ

Za vogalom sedi miazma in kadi trstiko
Iz pepela gnete spleen  Brez mere grize in se solzi
Renčeči pes  Do časa lakote!
Nad obzorje se dviga oblak
Vozovi prihajajo

Pod streho piska obilje in molji se spreletavajo
Grejejo ploski strop  In stena diha
Mirni angeli  Za vrati darov!
Nad obzorje se je dvignil oblak
In noč je tiha.
                (Prevedel Tone Škrjanec)

*
Hola hej soumare
Pomaleji ke kýženému
Opouštěla jsem prostořečnou
a nacházím ji němu

Němu a vážnu
v svitavách
Kterak se pase v senu

Slýchám jen šustot stébélek
Minulost pokosenu

Klapotem klap svá kopyta
nesu pod tíží hřbetu
V slaměných koších možnosti
Pílíme jimi k vetu

Radostněji je třeba lkát
Vážnost je leprou moudrosti
Na dně se smějí bezzubí
na konci dobrák od kosti

In English:

*
Hey holla sumpter
Slower to the longed for
I have left her vocal
and am finding her mute

Mute and grave
in sunrise
Grazing on hay

I hear just the rustle of straws
The past mowed down

Clop Clopping my hooves,
I am carrying them under the weight of my back
In hay baskets of possibility
We hasten to veto through them

Jollier be the wailing
Gravity is the lepra of wisdom
At the bottom, the toothless smile
at the end the good one to the bones
                    (Translated by David Filip)
V slovenščini:

*
Heja hoj živinče
Bolj počasi k temu kar si želiš
Zapustila sem jo jezikavo
našla nemo

Nemo in resno
v svitu
Pasočo se v senu

Slišim le šuštenje bilk
Pokošeno preteklost

Kopitajoč klop klop klop nesem
kopita pod težo svojih pleč
V slamnatih koših možnosti
Z njimi se dvizamo k vetu

Bolj veselo je treba ihteti
Resnoba je gobavost modrosti
Na dnu se smejijo brezzobi
na koncu koščena starka
        (Prevedli Tatjana Jamnik & Martina Komárková)

*
Kdo nedělá stopy
nechodí
Zázrak jen z živých pučí
Za dary k prahu složené
čas svojí hlavou ručí

Každý rok poulí očima

bez slušnosti je vede
dovnitř  Skrz plát mé bezmezné
mozkové kůry šedé
Obhlíží mám-li sklizeno
Třídím-li odpad a nutné
( Netřídím  Hlavy nechtěné
koulí se jak když utne
Na šibenici nepotřeb
postávají i s těly
Rozuměj: těla nesla je
když byly tím čím měly
Nemám tu víru
Katův řád
Bývám na všechno sama )
Odpad a nutné v hromadách
pučí mně pod rukama

In English:

*
Those who don't leave footsteps
don't walk
Miracle only sprouts from living
For the gifts stored at the doorsill
time pledges its head

Each year it bulges its eyes

without any respect, it leads them
inside  Through a slab of my limitless
Cerebral Cortical Gray
It inspects if I have tidied up
If I sort out the necessary from trash
(I don't  Unwanted heads
roll around as if cut off
On the gallow of dispensable
they keep standing along with their bodies
You see: The bodies used to carry them
when they would be what they were supposed to
I don't have the faith
Hangman's rules
I am used to coping with everything all alone )
Necessary heaped with trash all together
sprout from under my hands
                (Translated by David Filip)

V slovenščini:

*
Kdor ne dela stopinj
ne hodi
Le iz živih čudež brsti
Za darove pred prag položene
čas svojo glavo stavi

Vsako leto izbulji oči

neotesano jih pelje
noter  Skozi sloj moje brezmejne
sive možganske skorje
Preverja ali imam pospravljeno
Ali ločujem odpadke od nujnega
(Ne ločujem jih  Glave se nehote
kotalijo kot bi odrezal
Na vislicah nepotreb
postavajo skupaj s telesi
Razumi: telesa so jih nosila
ko so bile to kar bi morale biti
Te vere nimam
Rabljev red
Za vse sem sama)
Odpadki in njuno mi v kupih
brste pod rokami
            (Prevedli Tatjana Jamnik & Martina Komárková)

*
Kdor ne pušča stopinj
ne hodi
Čudež samo iz živih vzbrsti
Za darove na pragu zložene
čas svojo glavo zastavi

Vsako leto izbulji oči

jih brez spoštovanja spusti
noter Skozi plast brezmejne
sivine moje možganske skorje
preveri če imam pospravljeno,
če sem potrebno ločila od smeti
(Ne ločujem jih  Neželene glave
se kotalijo naokoli kot odsekane
Na morišču nepotreb
stojijo še naprej na telesu
Razumi: telesa so jih nosila
ko so bile to, kar na bi bile
Nimam te vere
Krvnikova pravila
Za vse sem sama)
Kup smeti in potrebnega
mi vzbrsti pod rokami
(Prevedel Tone Škrjanec)

*
Být silná
s bičem v horách
Zdivočelé stádo myšlenek
bych hnala do soutěsky
Ať si skály nejvyšší namísto mě
vědí rady se zběhlými kusy
Ať je smeknout nechají a jen
ozvěnou jim překrývají hroby
-    kterou dovedla bych do ohrady pod úbočí?                                                                               Jalovou jak minulost

zbavenou všech obran
Té bych podstrojila
beznadějný sekt do vědra z letokruhů
A vsedě mlčela bych zatímco by pila
Věrná, dala bych jí jméno
Pozůstalá jako vše co se již naplnilo

Všimla by se mě
A pohled mezi námi
unesl by všechny konce světa

In English:

*
If I was strong
with a whip in the mountains
Bewildered herd of thoughts
I would drive into a pass
Let the highest peaks in my stead
take care of deserting beasts
Let them slip and just
cover their graves with echo
-    which I would bring to the fences down the hill?                                                                               Heifer barren like the past

stripped of all defenses
This one I would serve
with hopeless sparkling wine in a bucket made of annual rings
And seated, I wouldn't speak while she would have been drinking
Steadfast, I would name her
Bereaved like everything that has been fulfilled already

She would notice me
And our gazes
would weather all the ends of the world
                (Translated by David Filip)

V slovenščini:

*
Ko bi bila močna
z bičem v gorah
Podivjano čredo misli
bi gnala v sotesko
Naj se najvišje skale namesto mene
ukvarjajo s pobeglimi živalmi
Naj jim pustijo zdrsniti in le
z odmevom prekrijejo njihove grobove
– katero bi pripeljala v ograd pod pobočjem?
   Jalovo kot preteklost

ne da bi se branila
Tej bi natočila
brezupen sekt v vedro iz drevesnih letnic
In sede molčala medtem ko bi ona pila
Zvesta, bi ji dala ime
Žalujoča kot vse kar se je že izpolnilo

Opazila bi me
In pogled med nama
bi odnesel vse konce sveta
(Prevedli Tatjana Jamnik & Martina Komárková)

*
Houfují se  Už odlétají
Každý jsme hejnem přání
Vzduch proráží vždy
jen první v letce

Jen takové načas
plní místo nutné k nadechnutí
Na břeh usedají
pouze dovedení
A směr se končí tam
kde nejsilnější slábne

In English:

*
They throng  Flying away in a drove
Each of us is a gaggle of wishes
The air is only broken
by the first one in the wedge

Only such, for a while,
fills in the space necessary to breathe in
Landing on the shore
is just for the followers
End of a direction is
where the strongest fades
        (Translated by David Filip)

V slovenščini:

*
Zbirajo se   Že odletavajo
Vsakdo je jata želja
Zrak vedno predre
le prva v klinu

Le take za hip
zapolnijo prostor potreben za vdih
Na breg sedajo
le tiste ki so sledile
In smer se konča tam
kjer najmočnejša oslabi
        (Prevedli Tatjana Jamnik & Martina Komárková)

Literary association IA

The 7th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2009

(Film from The Golden Boat 2009 translation workshop was directed by Hana Kovač.)

Monday, 7 September:  Arrival
19:00 – Dinner
    
Tuesday, 8 September    
10:00 – Start of the workshop
13:30 – Lunch
15:30 – Workshop
19:00 – Dinner

Wednesday, 9 September    
9:30 – Workshop
13:30 – Lunch
15:30 – Workshop
17:30 – Walking excursion (Škocjan caves)
19:00 – Dinner

Thursday, 10 September    
9:30 – Workshop
13:30 – Lunch
15:30 – Workshop    
19:00 – The Golden Boat reading in Škocjan

Friday, 11 September
9:30 – Workshop
13:30 – Lunch
15:30 – Excursion to Ljubljana
20:00 – The Golden Boat reading at the Cultural Centre Cankarjev dom

Saturday, 12 September    
9:30 – Workshop
13:30 – Lunch
15:30 – Excursion to a nearby village
19:00 – Dinner

Sunday, 13 September    
Departure after breakfast/in the day

Zlati Čoln 2010