EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Ján Gavura

Ján Gavura is a poet, translator, university lecturer, journal and book editor and a literary critic. He was born in 1975 in Poprad, Slovakia, and currently holds a position of a university lecturer where his main area of research is the twentieth-century literature, theory, history and translation of literature, especially poetry. He has published three collection of poetry, the debut book Burning Bees (Pálenie včiel, 2001) was awarded annual Ivan Krasko Prize for the best debut in Slovak language literature. The next two followed in a few years: Every Morning You Are (Každým ránom si, 2006) and Besa (2012), the latter awarded Literary Fund Award. His poems appeared in several home and foreign anthologies and journals and have been translated into English, French, German, Polish, Slovenian, Hungarian and Japanese. He has been a general editor of several collections of essays and selected poems of major Slovak poets. He has translated numerous books from contemporary English, Irish and American literature (e. g. C. A. Duffy, M. Sweeney, R. Welch, C. McCarthy).

ENGLISH:
CAVEMEN OF ŠKOCJAN


Laughter and courtesy,
We gathered here, well-behaved,
Most of our fears and deviations
Under control.

For a moment before descent
To a Škocjan cave
We tuned our hearts to a unified beat.

Shadows copycat their masters,
Then grow with every step down,
Down till we reach the level of an invisible sea.

With eyes wide open we see blackness,
A screen with memories, with the dead
Whose voices now merge with shriek of bats.

We came from Kerry, Kiryu, Koper and
Brought with us Buddhas,
Shoes from a shore after tsunami
Or simply wet words and dreams in 3D.

We are what we have seen,
And black is our dark side of the universe,
It is a placenta and a cord that will follow
Till death or Alzheimer do us part.

 

PO SLOVENSKY:
JASKYNIARI ZO ŠKOCJANU

Smiech a zdvorilosť,
zišli sme sa tu, dobre vychovaní,
väčšinu svojich strachov a úchyliek
máme pod kontrolou.

Chvíľu pred zostupom
do Škocjanskej jaskyne
sa naše srdcia zladia do jednotného rytmu.

Tiene dokonale kopírujú svojich pánov,
každým krokom dole však začínajú rásť,
až kým nedosiahneme úroveň neviditeľného mora.

S očami široko roztvorenými vpíjame černotu,
ako plátno na spomienky, na mŕtvych,
ktorých hlasy sa miešajú so škrekom netopierov.

Prišli sme z Kerry, Kiryu a Koperu
a priniesli so sebou Budhov,
topánky vyplavené na pláž po tsunami,
alebo jednoducho vlhké slová a 3D sny.

Sme to, čo sme videli,
a čierna je odvrátenou stranou nášho vesmíru,
je placentou a pupočnou šnúrou,
kým nás smrť alebo Alzheimer nerozdelí.

*********

PO SLOVENSKY:
Hráč


Dovoľ mi, Pane,
prosiť o šťastný život mojich troch dcér.
Plán hry predo mnou sa vlní ako mapa.

Vybral som pre nich vynikajúcu matku,
z rodu, čo všetko stratil a zanovitosťou
znova získal. V ruke ho držím ako šťastnú kocku.

Dievčatá chodili do najlepších škôl,
maľbe ich učil taliansky majster.
Jazdia na koni a dojkám som prikázal,
aby ich učili tajomstvám milovania mužov.

Prvý sobáš bude z rozumu.
Daj teda najstaršej srdce pokojné,
nevzrušivé, lásku k divadlu a maskám.

Druhá si určite zamiluje básnika
a všetko, čo sa jej na ňom páči,
raz znenávidí. Nech radšej miluje väčšmi on ju
ako ona jeho. A keď sklamaná
odíde do kláštora, nech jej
zvon v hodine smrti odomkne nebo.

Najmladšia ešte aj v noci spí nahá,
jej oči sa nevedia odvrátiť,
keď vidia bolesť.
Pane, daj, nech k nej bude manžel slušný
a nepodvádza ju so slúžkami,
aspoň nie príliš často.


ENGLISH:
The Player


Allow me, my Lord,
To ask for a happy life for my three daughters.
A plan of the game waves on the table like a map.

I chose for them one exquisite mother,
From a wilful lineage
that lost everything and gained it back.
I hold it in my hand like my lucky dice.

The girls attended the best schools,
They learned to paint by an Italian Maestro,
They ride and I ordered their nannies
To teach them the mystery of lovemaking to men.

The first marriage will be a matter of reason,
Give to my oldest a heart calm
And numb, love for theatre and masks.

The second one will certainly fall for a poet
And everything she will love on him,
will later start to hate.
Let him love her more than the opposite.
And when, disillusioned, she will leave for a convent,
Let the bell unlock the heaven in the hour of death.

The youngest even at nights sleeps naked,
Her eyes won’t close or look away,
When they see pain.
O Lord, give her a decent husband
Who will not cheat her with maids,
At least not very often.


The Player

Permit me, Lord,
to request a happy life for my three daughters.
My game-plan rustles like a map on the table.

I have chosen for them an impeccable mother
from a pedigree which knows what it wants,
which has lost, then regained everything.
I clutch this as I would my lucky dice.

The girls have attended crème de la crème schools,
and have learnt to paint from an Italian master.
They ride, and I have instructed their nannies
to instruct them in the finer points of loving men.

The first union will be rationally arranged.
Grant my eldest one a heart measured
and immune to pain, a love for theatre and masks.

My second will inevitably fall for a poet,
and everything that she loves in him
she will later come to hate.
May he love her more than she does him.
And when, disillusioned, she enters a convent,
may her passing-bell unlock the gates of heaven.

The little one sleeps naked, even at night,
and her eyes will neither close nor turn away
in the face of pain.
Lord, may she have a decent husband
who will not cheat on her with the maids –
at least not more often than is decent.

from the Slovakian of Jan Gavura
translated by Paddy Bushe


GAELIGE:
An tImreoir

Deonaigh dom, a Thiarna,
saol sona a lorg do mo thriúr iníon.
Tá plean m’imeartha ag luascadh mar léarscáil ar an mbord.

Tá máthair den scoth roghnaithe agam dóibh,
í de shliocht go bhfios dóibh cé ar díobh iad,
a chaill an t-iomlán is a ghnóthaigh arís a shárú sin.
Tá sin go docht sa dorn agam, mar dhísle sheansúil.

Chuadar triúr ag scoileanna don crème de la crème,
fuaireadar oiliúnt ealíonta ó mháistir Iodáileach.
Tig leo marcaíocht agus leagas mar dhualgas ar a gcuid banaltraí
fios feasa suirí le fearaibh a mhúineadh dóibh.

Cleamhnas le ciall a bheidh sa chéad cheann.
Don té is sine, deonaigh croí socair
gan mothúcháin, cion aici ar dhrámaíocht agus aghaidheanna fidil.

Is cinnte go gcaillfidh an dara iníon a croí le file,
agus gach rud is geal léi faoi
beidh ina ábhar gráine ina dhiadh sin.
Go dtuga sé grá di níos mó ná sise dó siúd
Agus nuair a ealóidh sí, le neart bréantais, isteach sa chlochar,
Go n-oscla cloghbhualadh a báis geata Phárthais.

Codlaíonn an té is óige nocht, fiú istoíche.
Ní dhúnfaidh a súile ná ní chlaonfaidh
ar fheiscint fulaingte dóibh.
A Thiarna, deonaigh di fear céile macánta
nach raghaidh ar strae uaithi leis na cailíní aimsire,
go rómhinic, ach go háirithe.

ó Shlóbhaicis Jan Gavura aistrithe ag Paddy Bushe

 

V SLOVENŠČINI:
Igralec

Dovoli mi, Gospod moj,
da te prosim za srečno življenje za moje tri hčere.
Načrt za igro valovi na mizi kot zemljevid.

Zanje sem izbral izvrstno mamo,
iz svojeglave družine,
ki je vse izgubila in dobila nazaj.
V roki jo objemam kot svojo srečno kocko.

Deklice so obiskovale najboljše šole,
slikati jih je učil italijanski Mojster,
jahajo in njihovim varuškam sem ukazal,
naj jih podučijo o skrivnostih ljubezni z moškimi.

Prva poroka bo stvar razumnega premisleka,
moji najstarejši podari spokojno
in trdno srce, ljubezen do gledališča in mask.

Druga se bo zagotovo zaljubila v pesnika
in vse kar bo ljubila na njem,
bo pozneje začela sovražiti.
Daj, naj jo on ljubi bolj, kakor ona njega,
in ko bo razočarana odšla v klošter,
naj ji navček odklene nebo ob smrtni uri.

Najmlajša celo ponoči spi gola,
in ne bo zaprla oči ali odklonila pogleda,
ko se bo srečala z bolečino.
O, Gospod, priskrbi ji spodobnega moža,
ki je ne bo varal s služabnicami,
vsaj ne prepogosto.

Prevedel Iztok Osojnik


Igralec

Gospod, dovoli mi,
da prosim za srečno življenje mojih treh hčera.
Načrt igre pred mano je vzvalovan kot zemljevid.

Zanje sem izbral izvrstno mater,
iz rodu, ki je vse izgubil in s trmoglavostjo
spet pridobil. V roki ga držim kot srečno kocko.

Dekleta so hodila v najboljše šole,
slikarstva jih je učil italijanski mojster.
Znajo jahati in dojiljam sem velel,
naj jih naučijo skrivnosti ljubljenja moških.

Prvi zakon bo po pameti.
Zato daj najstarejši mirno,
zadržano srce, ljubezen do gledališča in mask.

Druga se bo gotovo zaljubila v pesnika
in bo enkrat vse, kar ji je na njem všeč,
zasovražila. Naj raje on bolj ljubi njo
kot ona njega. In ko bo razočarana
odšla v samostan, naj ji
v smrtni uri zvon odklene nebesa.

Najmlajša ponoči še spi gola,
njene oči se ne znajo obrniti stran,
kadar vidijo bolečino.
Gospod, daj, da se bo mož do nje lepo obnašal
in je ne bo varal s služkinjami,
vsaj ne prepogosto.

Prevedla Tatjana Jamnik


PO SLOVENSKY:
Návnada

Volali ho Jolly Beggar:
veselý panovník Jakub Piaty
v trhanských šatách tancuje námestím.

Dievčatám ťahá vrkoč
a smeje sa mužom s tvárou havrana.
Hrá na neviditeľnej píšťale.

Po čase sa však dejiny opäť zhmotňujú
do túžby po korune
a vtedy treba obetovať hlavu.  

Ešte ňou hovorí, ešte ju otáča,
ale hnev je už telesný.
Zachovať česť bude znamenať stratiť nádej,
čo je len iné slovo pre budúcnosť.


ENGLISH:
A Bait

They called him Jolly Beggar:
A merry monarch James the Fifth
In his filthy dress dances through a square.

He pulls girls´ ponytails,
Plays his invisible pipe,
And ridicules men with faces like ravens.

After a year of peace the history
Again turns into something material
Like to desire for a crown
And then a head must be sacrificed.

He still moves it and speaks through it
But anger has become physical.
To keep his honour will mean to lose hope
Which is just another word for future.


V SLOVENŠČINI:
Vaba

Klicali so ga Veseli berač:
razigran monarh Jakob Peti
v zanemarjenih oblačilih poplesuje čez trg.

Dekleta vleče za konjske repe,
igra na nevidno piščal,
in se posmehuje ljudem z vranjimi obrazi.

Po letu dni miru
se je zgodovina spet obrnila v nekaj bolj konkretnega,
na primer v hlepenje po kroni
in takrat je treba žrtvovati glavo.

Še vedno jo premika in govori skozi njo,
toda jeza je postala telesna.
Da bo lahko obdržal čast, bo izgubil upanje,
ki je samo druga beseda za prihodnost.

Prevedel Iztok Osojnik

 

Vaba

Pravili so mu Jolly Beggar:
veseli monarh Jakob Peti
pleše čez trg v umazani obleki.

Dekleta vleče za čopke
in se posmehuje možem s krokarskimi obrazi.
Igra na nevidno piščal. 

Sčasoma se zgodovina spet materializira
v hrepenenju po kroni
in treba je žrtvovat glavo.

Še vedno govori z njo in jo premika,
a gnev se je utelesil.
Da bi obdržal čast, se mora odpovedat upanju,
ki je zgolj še ena beseda za prihodnost.

Prevedel Matej Krajnc

 

Vaba

Rekli so mu Jolly Beggar:
veseli vladar Jakob Peti
pleše na trgu v svojem beraškem oblačilu.

Dekleta vleče za kite
in se smeje moškim z vranjim obrazom.
Igra na nevidno piščal.

Čez čas pa se zgodovina spet materializira
v hrepenenje po kroni
in takrat je treba žrtvovati glavo.

Z njo še govori, še jo obrača,
toda jeza je že fizična.
Ohraniti čast bo pomenilo izgubiti upanje,
kar je le druga beseda za prihodnost.

Prevedla Tatjana Jamnik

 

PO SLOVENSKY:
Oslobodenie Majora Whytea

Smäd a práchno ulice.
Zápalná šnúra bola dlhá, napíšu historici,
ale napojená k výbušnej zmesi.

Horúci deň sa začal omylmi:
na Paríž z Bastily nemierili delá,
nebubnovali vojaci,
len mlyn nad Seinou mlel z posledného. = z poslednich sil

Opisu politických väzňov nevyhovovali
štyria falšovatelia,
či libertínsky krvismilník vikomt de Solanges.
Zato Major Whyte, blázon s bielou bradou po pás
sa bude dobre vynímať na prednej strane novín
hneď medzi slovami rovnosť a sloboda.

Revolúcia má svoj plán a ten treba plniť:
po dobytí Bastily zúčtovať s bohmi a bôžikmi,
oslobodiť Majora Whytea a preplávať
s ním po parížskych uliciach.

A tak sa starec, bledý ako laboratórna myš,
nesie na rukách davu ako živý dôkaz,
že na každú odpoveď
sa dá vymyslieť otázka.


ENGLISH:
Liberation of Major Whyte

Thirst and tinder of a street.
The fuse is long, the historians will write,
But connected to an explosive mass.

A hot day started with miscues/errors:
At Paris cannons did not aim from Bastila,
Soldiers did not drum,
Only a mill over Seina was losing its breath.

To a description of political prisoners
Did not fit four forgers,
Nor libertine incestuous vicomte de Solanges.
But Major Whyte, a fool with a white beard to his waist
Would be an exceptional example on a front page of newspaper
Right between words equality and freedom.

Revolution has its plan and it must be fulfilled:
After conquering Bastila to get even with gods and godlings,
Liberate Major Whyte and swim
With him through Paris streets.

And so the old man, pale as a lab mouse,
Is carried on hands of crowds like a living proof
That to every answer
There is a question. / A question can be made up.


V SLOVENŠČINI:
Osvoboditev Majorja Whyta

Žeja in netivo ulice.
Zažigalna vrvica je bila dolga, bodo napisali zgodovinarji,
vendar pripeta na eksploziv.

Vroči dan se je začel s pomotami:
na Pariz iz Bastilje niso merili topovi,
vojaki niso bobnali,
le mlin nad Seno je bil v zadnjih zdihljajih.

Opisu političnih zapornikov niso ustrezali
štirje ponarejevalci
oziroma libertinski krvoskrunec vikont de Solanges.
Zato pa bo Major Whyte, norec z belo brado do pasu,
lepo izstopal na prvi strani časopisov
tik med besedama enakopravnost in svoboda.

Revolucija ima svoj načrt in tega se je treba držati:
po osvojitvi Bastilje obračunati z bogovi in bogci,
osvoboditi Majorja Whyta in z njim
zaplavati po pariških ulicah.

In tako starca, bledega kot laboratorijska miš,
roke množice nesejo kot živi dokaz,
da se na vsak odgovor
da izmisliti vprašanje.

Prevedla Tatjana Jamnik


PO SLOVENSKY:
Evolúcia


Raz za dvetisíc rokov sa zavrú všetky dvere,
zhasne svetlo, minie sa vzduch.
Jelene, gorily, Antigona a Rómeo
sa na seba pozrú,
vediac, že je konečný čas.

Ich hrdinské duše
napĺňa pokoj a rozrušenie
pred krátkym koncom.

Iba potkan túžil po pachu
sladkej vody a zvyškov.  
Vrhal sa na dvere
a aj za cenu jaziev a straty srsti,
prešiel poslednou škárou na druhú stranu.

Keď sa vzpriamil,
začal sa obzerať, s kým by sa mohol páriť.


ENGLISH:
Evolution

Once in two thousand years all doors shut down,
The light is out, the air is gone.
Stags, gorillas, Antigone and Romeo
Look at each other
knowing – here comes the end of the time.

Their heroic souls
Are filled with mildness and unknown excitement
Before the short, painful end.

Only a rat that used to know the sewage
Longed for the scent of sweet water and scraps.
It threw itself on the door even at the cost of scars
And loss of hair, and passed through the last crack
To the other side.

After the rat erected,
It began to look for somebody to mate.

NIHONGO:
進化
ヤン・ガブラ(訳 新井高子)

二千年に一度、すべての扉が閉まる、
光は消え、空気もない。
シカ、ゴリラ、アンティゴネとロミオが
互いに見つめ合い、
悟る――ここに、時の終わりが来たことを。

彼らの勇ましい魂は
柔らぎ、経験したことのない興奮で満たされる、
つかの間の、痛ましい最期の前で。

下水と親しいネズミだけ
美味しい水や食べ物のにおいに焦がれ、
よじ登った、扉の上に、傷付いても
毛が抜けても、出て行った、わずかの隙間から
反対側へ。

ネズミはぴんと背筋をのばし、
そして、つれ合いを探しはじめた

Nihongo-yaku: Takako Arai


V SLOVENŠČINI:
Evolucija

Vsake dva tisoč let se zaprejo vsa vrata,
luč ugasne, odnese zrak.
Jeleni, gorile, Antigona in Romeo
gledajo drug drugega,
vedoč – prihaja konec sveta.

V njihovih junaških dušah
polje mehkoba in neznano vznemirjenje
pred hipnim in bolečim koncem.

Samo podgana, ki je nekoč poznala kanalizacijo,
je zahrepenela po vonju pitne vode in ostankih. Za ceno brazgotin
in izgube dlak se je zagnala k vratom in skozi zadnjo režo
smuknila na drugo stran.

Ko se je podgana postavila na zadnji nogi,
se je takoj začela ozirati okoli, da bi se sparila.

Prevedel Iztok Osojnik


Evolucija

Enkrat na dva tisoč let se zaprejo vsa vrata,
ugasne luč, zamenja zrak.
Jeleni, gorile, Antigona in Romeo
se spogledajo,
vedoč, da je napočil čas konca.

Njihove junaške duše
napolnjuje mir in vznemirjenje
pred kratkim, bolečim koncem.

Toda podgana je hrepenela po vonju
sladke vode in ostankov.
Planila je na vrata
in – četudi za ceno brazgotin in izgube dlake –,
skozi zadnjo špranjo prešla na drugo stran.
 
Ko se je vzravnala,
se je začela razgledovati, s kom bi se lahko sparila.

Prevedla Tatjana Jamnik


PO SLOVENSKY:
Zabiť

Prvého vlka som zabil,
až keď mi na sluchách
začali šedivieť vlasy.

Keď viete, ako na to,
srna sa dá zabiť
na počkanie, na dôveru.

Také osy sú ako živé terče,
svetielkujú do lovcovho srdca,
volajú: skús, mám mäkké kosti.
Pravda je jedna,
o protirečení som nepočula.

Aj lovca možno zabiť,
spočítať mu roky presne
ako úlohu žiaka,
ktorý miluje svoju učiteľku.

V tomto prirovnaní
je niekto, kto pozná cestu,
niekto, kto je cestou,
kto ako sivý vlk sa ceste vyhýba.


ENGLISH:
To Kill

I killed my first wolf
When my hair on temples
Began to turn grey.

If you know how,
A roe can be killed
With patience, on trust.

Look at wasps, living targets,
Gleaming into a hunter’s heart
They call: try us, our bones are soft.
There is only one truth,
We have never heard of contradictions.

Even a hunter can be killed,
His years counted exactly
Like in homework of a pupil
Who secretly loves his schoolteacher.

In this simile
There is someone who knows the way,
Someone who is the way,
Who like a grey wolf runs astray.


V SLOVENŠČINI:

Ubiti

Svojega prvega volka sem ubil
ko so mi na sencah začeli
siveti lasje.

Če jo poznaš,
potem lahko košuto ubiješ
s potrpežljivostjo, na zaupanje.

Poglej ose, žive tarče,
ki se svetlikajo lovcu v srcu.
Kličejo: poskusi nas, naše kosti so mehke.
Obstaja samo ena resnica,
nikoli nismo slišale o nobeni protislovnosti.

Celo lovca je mogoče ubiti,
njegova leta so natančno prešteta,
kakor v domači nalogi dijaka,
ki skrivoma ljubi svojo učiteljico.

V tej prispodobi
nastopa nekdo, ki pozna pot,
nekdo, ki je pot,
in se tako kot sivi volk, izgubi.

Prevedel Iztok Osojnik


UBIJANJE

 

Svojega prvega volka
sem ubil, ko so mi na
senceh že siveli prvi lasje.

Če veš, kako se to počne,
lahko ubiješ srno,
s potrpljenjem, z zaupanjem.

Glej, ose so kot žive tarče,
lovcu pribleščijo do srca, kličejo:
poskusi z nami, mehke kosti imamo.
Resnica je samo ena,
nismo še slišale za protislovja.

Celo lovca je mogoče ubiti,
leta so mu šteta prav kakor
v domači nalogi učenca,
ki skrivoma ljubi svojo učiteljico.

V tejle prispodobi
je nekdo, ki ve za pot,
in nekdo, ki je pot,
ki s poti kot sivi volk zbeži. 

Prevedel Gašper Malej

 

Ubiti

Prvega volka sem ubil,
šele ko so mi na senceh
začeli siveti lasje.

Če se tega znate lotiti,
se srna pusti ubiti
na mestu, zaupljivo.

Tudi ose so kot žive tarče,
pobliskujejo v lovčevo srce,
kličejo: poskusi, imam mehke kosti.
Resnica je ena sama,
o protislovju nič ne vem.

Tudi lovca je mogoče ubiti,
natanko preračunati njegova leta,
kot v nalogi učenca,
ki ljubi svojo učiteljico.

V tej primeri
je nekdo, ki pozna pot,
nekdo, ki je pot,
ki se kot sivi volk poti izogiba.

Prevedla Tatjana Jamnik


Warning: Use of undefined constant sl - assumed 'sl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 100

Warning: Use of undefined constant en - assumed 'en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 101

author's texts

Literary association IA

The 10th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2012

Bogdan Macarol: Kosovel postaja svetovni pesnik (Primorske novice, 1. 9. 2012)

 

The 10th International Golden Boat Translation Workshop 2012

 

This year's traditional The 10th Golden Boat International Poetry Translation Workshop 2012 will be held from 26th August to 2nd September at Škocjan in the Karst and Ljubljana. This year's guests come from 10 countries: Darija Žilić (Croatia), Will Root (USA), Emilio Coco (Italy), Takako Arai (Japan), Paddy Bushe (Ireland), Martin Warmuz (Poland), Tatjana Jamnik, Gašper Torkar, Gašper Malej, Dejan Koban, Lenka and Matej Kranjc (all Slovenia), Jan Gavura, Miroslava Gavurová (Slovakia), and Henning H. Bergsvig (Norway).
The workshop will be led by Iztok Osojnik. Like every year, in addition to mutual translation, the workshop shall be dedicated to the conservation of live contacts in the Western European, Central European and Slavic triangle, linking small and large European and world literatures in the East and West, co-organizing festivals, symposia, meetings, workshops, dissemination of a modern literary hub in Škocjan and international recognition of poetry in the originals and translations in Slovenia and abroad. Following the successful implementation of Kosovel in the UK and the USA this year, followed by a new monograph of Kosovel in Polish language (KUD Police Dubová and Instytut Mikołowski) and international recognition of Slovenian new wave classics (Gregor Strniša, Jure Detela). Participants of the Golden Boat shall present their work at two literary readings: 30th August, 20:00, in Škocjan in the Karst and 31th August, 19:00 in Trubar's House of Literature in Ljubljana, and on website www.ia-zlaticoln.org. All programs are public. No entrance fee.

The Golden Boat Workshop is organized by the Literary Association of IA in collaboration with Cultural-Artistic Association of Polica Dubova, Tourist Association Škocjan, Cultural Association Vilenica, Monitor ZSA, KUD France Prešeren, Regional Community Alps-Adriatic and journals / publishing houses Društvo Apokalipsa and Monitor.

The workshop is supported by Slovenian Book Agency, Krka, d. d., Škocjan Caves Park, Meiji University (Japan), FILI (Finland), Pri Vncku Inn,  Pulse / Cuisle Festival Limerick (Ireland), SKD Sežana, Trubar House of Literature, Okarina, d. o. o., Triglav-Rysy Association (Poland), Sampark Publishing House (New Delhi-London).

PROGRAMME

Sunday, 26th August - arrivals
19:00 – Welcome dinner

Monday, 27th August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
19:00 – Dinner

Tuesday, 28th August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
14:30 – Excursion (Škocjan Caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 29th  August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday, 30th August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat reading Škocjan

Friday, 31st August
9:30 – Working session
12:30 – Lunch
14:00 – Departure for Ljubljana
19:30 – The Golden Boat Reading at the
 Trubarjeva hiša literature (Trubar’s House of Literature) in Ljubljana

Saturday, 1st September
9:30 – Session on translating poetry
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion to Tomaj
20:00 – Farewell Dinner

Sunday, 2th September
Departure after breakfast

Zlati Čoln 2010