EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Andrej Hočevar

1980, Slovenia

A member of the editorial board at LUD Literatura, Andrej Hočevar (1980) is the main editor of the literary series Prišleki. After having been the review editor at the magazine Literatura, he became the editor in chief of the online magazine www.ludliteratura.si. He is also the author of five poetry collections. The first, Vračanja (2002) was nominated as the best newcomer. It was followed by Ribe in obzornice (2005), Pesmi o koscih in podobnostih (2007) and Privajanje na svetlobo (2009). His most recent book was published in 2011 and is titled Leto brez idej. His works, translated into different languages, have appeared in various magazines and anthologies and Hočevar was a guest at many literary festivals across Europe. Besides poetry, Hočevar also writes reviews and essays (mostly about poetry). Recently, he has also been reviewing music, mostly jazz. Here and then he might translate something (mostly poetry from English) and write introductions. He quit playing in a rock band some time ago, though he sometimes combines poetry with music, mostly of an improvised nature. Even though those performances are of a somewhat ephemeral nature, one recording, with Andraž Jež, is available on the CD Pri besedi z glasom in zvokom.

Pesem iz Škocjana / Škocjan poem:

Mačke ne poznajo lakote

Med ljudmi in ljudmi ni ničesar,
kar ne bi približevalo svoje govorice
suhemu listju zadaj za hišo –
nič drugega ne more biti tako pri miru,
odporno na iskanje povezav in
podtalnih prehodov. Večeri
nas počasi slačijo, zavezani napakam,
ki se zadovoljno sončijo na bližnjih
pobočjih. Vse, kar ni izgubljeno,
bo kmalu zaspalo in se zagrizlo
v špranje, skozi katere previdno
opazujemo svoje nepredvidljive misli.
Toliko je jasno. Jezik prikriva poželenje.
Izda svojega gospodarja. Na nebo
izpljune zvezde, da se o njih sploh
lahko pogovarjamo, in potem na samem
ugotavljamo, kako neusmiljeno nas ignorirajo.
Prazni krožniki nas ignorirajo. Pitje je
ritem, ki iz ene pesmi naredi dve. Ampak
zdaj se že ponavljam. Toliko je jasno –
če se bomo drug k drugemu
vrnili čisti in z znanimi potezami,
nismo pridobili ničesar.

 

***

 

V slovenščini:
1

Za vsako ponovitev
nekje zasveti luč
na semaforju
rdeče

veter čez cesto raznaša
svoje seme na tvoji glavi
se pasejo sivi konji
zate bodo shujšali

tvoj glas mehča zmote
zapira platnice
preden se splošči in uleže
je vsaka stvar pomanjšana

povsod hrzanje a prijazno
to se ne more zares zgoditi
polovico poti je skrajšal sneg
ki se je ves dan skrival v posteljiEnglish:
1

For each repetition
somewhere a light comes on
a traffic light
red

across the road the wind spreads
its seed on your head
grey horses graze
growing thin for you

your voice softens mistakes
lets book covers shut
before each thing gets diminished
it flattens out and lays down

neighing everywhere yet friendly
this can’t be happening
half of the way shortened by snow
just lying in bed all day

Translated by Andrej Hočevar & Robin ParmarV slovenščini:
2

Ta odeja je že bila
mnogokrat oprana
potrpi vsaka stvar
dočaka svojo pomembnost

če kdo sploh lahko
odloča naj se ne
da se pokažejo leta
zadostuje najmanj
pomembno dejanje

mogoče te bom poljubil
na usta in pozabil kako
zvoki avtomobilov
vztrajno odnašajo hiše

mogoče jim bo uspelo
mogoče bo meni
samo če ne bom pisal
o sebi bom lahko razmišljal

o tebi mogoče ne
bi smel pričakovati gibanja
ki noče trčiti ob prostor

ne bi ga smel raniti
z odkrivanjem nasprotijEnglish:
2

This blanket’s already been
washed many times
be patient each thing
is rewarded with importance

if anyone at all can
decide they shouldn't
what’s least
important suffices
to reveal their age

maybe I’ll kiss you
on your mouth and forget how
persistently
houses are driven away
by the sound of cars

maybe they’ll succeed
or maybe I will
only if I don’t
write about myself
will I be able to think

about you
or maybe I shouldn’t
expect movement
not wanting to crash into this space

I shouldn’t have bruised it
by disclosing contradictions

Translated by Andrej Hočevar & Robin ParmarV slovenščini:
3

Del mene hoče pozabiti
drugi del mene
skozi kožo se vpija svež sneg
medtem ko govorimo
o pisateljih kot o knjigah
o knjigah kot o ljudeh
vsi počasi temnimo
treba je iti na kavo
in to nekomu povedati
se s hrbtom dotakniti
stropa ne prižgati preveč luči
kje se ustavi kar preraste svoj zvok
ko naredi zasuk
kot že mnogokrat vrabcem
v trebuhih raste siv zrak
ko se odločiš je vse
popolnoma jasnoEnglish:
3

Part of me wants to forget
    the other part of me
fresh snow is dissolving through skin
while we’re discussing
writers as books
books as people
    everyone’s slowly fading
let’s go have coffee
and tell someone about it
let’s touch the ceiling with our backs
let’s not turn on too many lights
where does whatever outgrows its voice stop
    when it turns around
like many times before    the sparrows
will grow grey air in their bellies
    everything is perfectly clear
once you’ve made up your mind

Translated by Andrej HočevarPo slovensky:
3

Časť mňa chce zabudnúť
druhú časť mňa
cez kožu sa vpíja čerstvý sneh
kým mi hovoríme
o spisovateľoch ako o knihách
o knihách ako o ľuďoch
všetci sa po čase strácajú v tme
treba ísť na kávu
a povedať o tom niekomu
chrbtami dotknúť sa
stropu a nezažínať priveľa svetiel
kde sa zastaví to, čo prerastá svoj hlas
tam keď sa otočí
ako mnohokrát predtým vrabcom
v ich bruchách rastie sivý vzduch
keď sa rozhodneš, všetko
je odrazu úplne jasné

Preložil Ján GavuraV slovenščini:
4

Na mestih kjer sva bila
    vsaj enkrat
skupaj     ne bom nikoli več
mogel biti
sam         ne vidim ničesar
okoli sebe na ulici
so verjetno ljudje
in nad njimi razpokano nebo
sneg je še prilepljen na strop
to življenje je staro sestavljeno
iz komaj povezanih koščkov
    nekatere knjige se berejo
tako da vedno znova začenjaš
in končaš na isti strani
    kakšen bi bil moj obraz
če bi govoril
    jezik ki ga slišim v sebi
ko sva se spoznala
je najino življenje
začel živeti nekdo drug
    po žici navpično leze muha
prostor deli na tukaj
in tam tisoč kilometrov proč
    na koncu neke druge žice
ženska razmišlja
    kaj nama bo skuhala za večerjoEnglish:
4

Places we’ve been
    at least once
together    I’ll never again
be able to be
alone        I see nothing
around me on the street
there probably are people
above them a cracked sky
the snow still clings to the ceiling
this life is old assembled
from parts that barely fit
    some books can be read
by ever only just beginning
and ending on the same page
    what would my face look like
if I’d speak
    the language I hear inside me
when we’ve met someone
else started living
our lives
    a fly climbs vertically on a cord
dividing space between here and
there a thousand miles away
    on the other end of another cord
a woman is wondering
    what to cook for dinner

Translated by Andrej HočevarPo slovensky:
4

Na miestach, kde sme boli
aspoň raz
spolu         už viac nebudem
môcť byť
sám         Nič nevidím
okolo seba na ulici
zrejme tam sú ľudia
a nad nimi puknutá obloha
sneh je stále prilepený na strope
tento život je starý zostavený
z kúskov čo sotva zapadajú do seba
niektoré knihy sa čítajú
tak, že vždy začínaš
a končíš na tej istej strane
    aká by bola moja tvár
keby som hovoril
jazykom, ktorý počujem v sebe
keď sme niekoho spoznali
začal žiť niekto druhý
po kábli vertikálne lezie mucha
rozdeľuje priestor na tu
a tam na tisíc kilometrov
    na konci nejakého iného kábla
žena sa zamýšľa
    čo uvariť na večeru

Preložil Ján GavuraV slovenščini:
5

Vse svoje izkušnje bom pozabil
svojo ljubezen bom peljal na večerjo
stopil bom v prostor in ga osvetlil
stopil bom v prostor in prostor me bo osvetlil
razpadel bom na koščke mogoče ne
bom zdržal dolgo je trajalo
opazil sem vse ampak samo to
kar sem hotel mestu se je naježila dlaka
izgubljeno mijavka v dan ki so ga začeli drugi
kar si zamišljam ne more obstajati
hkrati tudi izven mene na primer sneg
v pljučih ali na cestah pesem
včasih jo slišim v novembrskih večerih
saj bi jo napisal ampak najprej
se moram znebiti tega mačkaEnglish:
5

I’ll forget all my experiences
take my love out to dinner
enter and light up the room
enter a room and be lit up
I’ll break into pieces well maybe I won’t
endure        it took long
I noticed everything but only that
I wanted    the city’s hair standing on end
astray it miaows into the day begun by others
what I can imagine can’t at the same time exist
outside of me        for example snow
inside your lungs or on the streets    a poem
some November evenings I can hear it
I’d love to write it but first
I’ve to get rid of this hangover

Translated by Andrej HočevarPo slovensky:
5

Zabudnem na všetky zážitky
Svoju lásku som zobral na večeru
vstúpil som do priestoru a rozsvietil
vstúpil som do priestoru a priestor ma rozsvietil
rozpadol som sa na kúsky, no, možno
nevydržím tak ako to len šlo
všimol som si všetko okrem toho
že mestu sa naježili chlpy
stratené mňauká do dňa, začatého inými
čo podľa mňa ani nie je možné
mimo mňa napríklad sneh
v pľúcach alebo uliciach báseň
občas ju počujem za novembrových večerov
rád by som ju napísal,
ale najprv by som sa musel zbaviť opice

Preložil Ján GavuraV slovenščini:
6

Ne to da ne bo nikoli več isto
ampak to da se ne bo nič spremenilo
če te hočem videti je dovolj
da te pogledam in lahko te pogledam
tvoj trud da se ne zrušiš vase
in ohraniš človeška razmerja
ampak tukaj zaporedje
nima nobenega smisla
dokler se ne konča zato se tudi jaz
premikam zelo počasi zrak je poln
snega ki še ni zapadel
če izveš kaj si čakal
je prepozno stvari bodo
zamenjala vedno ista telesa
in ne bomo jih hoteli
prijemati v postelji
ni več nikogar
kar ostaja je tu
zaradi tistega ki neEnglish:
6

Not that it’s never going to be the same
    but that nothing’s going to change
if I want to see you it’s enough
to look at you and I can
look at your effort not to cave in
and keep your proportions human
yet here, order
makes no sense
until it ends and so I too
move very slowly the air’s ripe with
snow that hasn’t fallen yet
if you realize what you’ve been waiting for
it’s already too late things will keep being
replaced by the same bodies
we won’t be willing
to touch        no one is
        left in bed
what stays is here
    for those who don’t

Translated by Andrej HočevarV slovenščini:
7

Ženske so videti kot ljubice
iz osnovne šole moški
kot sprane majice ali baloni
predolgo na soncu sredi travnika
poskušam biti pesnik kar je težko
če te ljudje sprejemajo
stvari so tako blizu
svojega začetka in mojega
konca lahko bi izbiral
a mi ni treba dovolj je da
opazujem lepljivo svetlobo
ki se je začela prebujati
eno uro prezgodaj
koliko teles lahko objameš
z eno roko se sneg še drži
pokrajine brez knjig
se tudi lahko postaramoEnglish:
7

Women look like sweethearts
from primary school men
like washed out shirts or baloons
too long in the sun in the middle of the meadow
I’m trying hard to be a poet which is hard
if you’re accepted by the people surrounding you
things are so near
their beginning and my
end I could choose
but don’t have to it’s enough
I’m watching this sticky light
that started waking
an hour too early
how many bodies can you hug
with one hand the snow still clings
to the landscape without books
one can grow old just as well

Translated by Andrej HočevarV slovenščini:
8

Lahko ti pomagam
nekoga nahraniti zrak
me bo ugriznil
glasove bo zamenjala trava
in sneg je samo kruta izmišljija
kar je staro bo umrlo
s težavo in nečitljivo
ne vem ali ti lahko pomagam
prebrati telo ki bo sledilo
prezgodaj je še in gladina
je še mehka skoraj zrak
me bo izdihalEnglish:
8

I can help you
feed someone air
will bite me
voices will be replaced by grass
and snow is only a cruel fiction
what’s old will die
with strain and unreadable
I might not be able to help you
read the body that will follow
it’s too early and the surface
is still soft almost air
will breathe me out

Translated by Andrej HočevarV slovenščini:
9

Voda ne more zadržati
samo enega čustva
zato se razlije v sneg
se spremeni voda ki hoče videti
samo sebe na listu iz knjige
lahko ostane madež kar je njena odmrla koža
dokler je tam kjer je še ni
spoznala vsega vsa voda
obdaja eno samo
telo ne more ga videti
ali si ti voda kar pozabiš
postane kalna voda drevesa
jo gledajo zviška prosijo
naj preraste samo sebeEnglish:
9

For it can’t retain
        a single emotion
water spills over into snow
changes water that wants to see
itself on a page in a book
a stain can be left behind which is
    its dead skin
until it’s where it is it’s not
for having seen everything yet
all water engulfs but one
body it can’t see
are you water what’s forgotten
becomes murky water the trees
look at it haughtily beg it
                to outgrow itself

Translated by Andrej HočevarV slovenščini:
10

Sneg odidi iz prvih vrst
ki se nočejo umiriti
tam velja le pravilo presedanja

nobenih rezervacij
razen gledanja
izpod zgubanega čela

a o tem odloča jezik
pokošen kot trava
bi ti bil ljubši

zamrznjen za kdaj
drugič objemov ne bo
več oblikovala gotovost

ampak zgodba
brez vsakršnega
koncaEnglish:
10

Snow leave the first rows
that don’t want to calm there applies
only the rule of changing seats

no bookings
except looking from under
a raised brow gray

but the decision falls on language
mown like grass
would you like it better

frozen for
later there won’t be any embraces
shaped by certainty

but story
without any
end whatsoever

Translated by Andrej HočevarNa hrvatskom:
Na pola puta

Kuće u kojima više ne živim
svučene su do donjega rublja.
Stabla se rumene jer nemaju usta
kroz koja bi se mogla izliti prošlost.
Grad se do večeri već spustio
nekoliko katova niže. Sjedim,
okružen prostorom
koji me smanjuje ukoliko
u njemu prepoznajem svoje ideje.
Košulja me obujmljuje dječje i meko.
Upravo točna mjera dobrog
te zaguši, kroz uši ti
iznutra zarine svoje kandže,
nenaviknute na svjetlost. Nikakvih
predviđanja nije bilo, i stoga su
se obistinila. Mnogo vidljivog ostaje
viđeno. Ne treba mi više
vremena, ali nešto svejedno želim
učiniti. Nešto reći
i u izrečenom dobiti saveznika.
Dokle god budem ostavljao, bit ću živ.

Preveo Dinko Telećan

Literary association IA

The 11th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2013

THE 11th GOLDEN BOAT 2013 INTERNATIONAL POETRY TRANSLATING WORKSHOP IN ŠKOCJAN ON THE KARST, SLOVENIA

IN MEDIA

Abîme - a film poem by Robin Parmar (recorded in Škocjan, Slovenia)

Abîme from Robin Parmar on Vimeo.

 

PROGRAM

Sunday, 1 September - arrivals
19:00 – Welcome dinner

Monday, 2 September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Public conference
19:00 – Dinner

Tuesday, 3 September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
14:30 – Excursion (Škocjan caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 4 September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday, 5September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat reading Škocjan

Friday, 6 September
9:30 – departure for Ljubljana
11:00 - The Golden Boat Reading at the Trubar Literary House in Ljubljana
12:30 – Lunch
17:00 – Departure for Ljubljana
20:00 – dinner

Saturday, 7September
9:30 – Session on translating poetry
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion to Tomaj
20:00 – Farewell Dinner

Sunday, 8 September
Departure after breakfast

The 11th Golden Boat international poetry translating workshop (www.ia-zlaticoln.org) will take place in Slovenia in the small Karst village of Škocjan, the site of one of the world’s most spectacular caves (www.park-skocjanske-jame.si/eng/). It will commence on Sunday evening of 1 September and formally conclude on Sunday morning of the 8 September 2013 (See the program bellow). There will be 16 participants (poets/translators) from 8 different countries (USA, England, Ireland, Finland, Montenegro, Slovakia, Poland, and Slovenia).

Participants: Iztok Osojnik – coordinator, Andrej Hočevar, Alenka Jovanovski, Dejan Koban, Tatjana Jamnik, Kristina Hočevar (Slovenia), Fiona Sampson (England), Marianna Kurtto (Finland), Andrea Brady (USA-England), Robin Palmar (Ireland), Dinko Telećan (Montenegro), Maciej Melecki (Poland), Jan and Miroslava Gavura (Slovakia).

Zlati Čoln 2010