EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Agnieszka Żuchowska-Arendt

1983, Poland

Agnieszka Żuchowska-Arendt was born in 1983. She is a graduate of Slavic philology at the Jagiellonian University, author of the book of poetry White pills substance (Biała masa tabletek, 2005) and a book of short stories Znikomat (2009).
As an literary interpreter she released in print for more than 20 titles of poetry and prose.
She earns for living writing political fiction novels under various pseudonyms (so far 14 titles).

Po polsku:
Tryptyk niebieski
chociaż czerwony
a i tak zawsze czarny

Bitą śmietanę
to ja mam na niebie.
Ostatnio Ruscy coraz bardziej chmury psują
samolotami
i pewnie teraz to sama chemia
Zobacz, jakie przybrudzone
te obłoki.
Ale gdy weźmiesz do ręki pudełko lodów
takie zimne – i co dalej?
emulgatory, difosforany, stabilizatory, E-330…
Czy wiesz, że w Rosji najwięcej lodów jada się właśnie zimą?
I co z tego? - Czy próbowałaś kiedyś jeść brudne niebo łyżkami?

*.*.*

Przecież to nigdy nie było tak, żeby każdemu wolno było modlić się o deszcz
Zbierała się cała wioska i rada starszych
i dopiero, gdy była zgoda
szli do szamana i prosili o taniec deszczu dla wioski.
Bo musi być rozsądek i umiar
nawet deszcz trzeba wywoływać ostrożnie
wiedzieć, kiedy natura się myli czy niedomaga
a kiedy to my chcemy zbyt wiele.
Ale nie ma już wiosek i rad starszych
a nasi szamani tańczą w złotym deszczu
grają naszymi kośćmi
a my też tańczymy
jak nam zagrają.
Fale wzbierają.
Młode koryto.
Pod wodą gnijące korzenie.

*.*.*

- Tatusiu, a czy tam, na górze jest piasek? Czy tylko niebo i chmury?
Chciałabym trochę ziemi, czerwone pelargonie w doniczce, a w ogródku maciejka i aksamitki
jak u babci, która nie żyje.
Jeśli tam jest choć trochę ziemi, zwykłego piasku nawet, to babcia na pewno już tam dla mnie posiała maciejkę i aksamitki.
A on nie wiedział, dlaczego miałby jej kłamać
Podobno nie wolno okłamywać umierającego
a może to raczej zasmucać…
Nie widział też dlaczego nie mógł jej powiedzieć prawdy,
że tam, na górze, w chmurach z wód Prypeci, już od dawna nie ma żadnego boga
bo nawet gdyby jakiś był, jeśli wcześniej nie zatruli go cyklonem i iperytem
teraz grafitem i jodem
to na pewno rozerwą go atomem
Do takiego boga nie warto się modlić.
To nie z jego miłosierdzia deszcz spada na czterolistne koniczyny,
które tutaj wcale nie znaczą szczęścia
nawet dla dwugłowych źrebaków, które się nimi żywią
i dzieci
z rozszczepem podniebienia i kręgosłupa, jak ty.
- Tatusiu, a czy to prawda, że anielskie włosy i pióra są takie srebrzyste
od jodku srebra?


English draft:
Triptych blue
although red
but so always black

Oh, whipped cream
I have all in the sky.
Recently Russians are spoiling clouds more and more
by planes
and surely now that’s chemistry same
See how soiled
are these clouds.
But when you take by your hand a box of ice cream
it’s so cold – and what then?
emulsifiers, diphosphate, stabilizers, E-330 ...
Did you know that in Russia the most ice cream are eaten in winter?
And what? - Do you ever tried to eat dirty sky by spoons?

*. *. *

nevertheless it has never been so that anyone was allowed to pray for rain
The whole village gathered and the council of elders
and only when they get consensus
they went to the shaman and asked for a rain dance for their village.
Because it must be always a reason and deliberation
even calling the rain need a caution
to know when the nature is wrong or ailing
and when we want too much.
But there are no villages and councils of elders any more
and our shamans are dancing in the golden rain
They play on our bones
and so we dance
for their playing.
The waves swell.
Young trough.
Underwater rotting roots.

*. *. *

- Daddy, and if there is sand above? Or just a sky and clouds?
I would like a little ground, red geraniums in a pot and evening stocks and marigold
like my late grandmother had.
If there is a little bit of earth, even just ordinary sand, grandmother certainly been dropped there for me evening stocks and marigold.
But he didn’t know, why should he lie to her
Apparently it’s not allowed to lie to the dying person
or maybe it's rather of grieving ...
He didn’t also know why couldn’t he to tell her the truth,
that above in the clouds from the water of the river Prypeć, there is no god from a long time
because even if there was any, if it hadn’t poisoned him before by the cyclone and mustard
now by graphite and iodine
they will certainly tear him apart by A-bomb
Such a god is not worth to pray.
And not because of his mercy the rain falls on four-leaf clover,
which doesn’t mean happiness here
even for the two-headed colts feeding on them
and for children
with cleft palate and spina bifida as you.
- Daddy, and if it’s true that the angel's hair and their feathers are so silvery
from silver iodide?


V slovenščini:
Modri triptih
čeprav je rdeč
pa še tako je zmeraj črn

Stepeno smetano
imam jaz na nebu.
Zadnje čase Rusi čedalje bolj uničujejo oblake z avioni
in to je zdaj sigurno sama kemija
Le poglej, kako umazani so
ti kumulusi.
Ko pa vzameš v roke banjico s sladoledom
je tako mrzel – in kaj sledi?
emulgatorji, pirofosfati, stabilizatorji, E-330 …
Ali veš, da se v Rusiji največ sladoleda poje
prav pozimi?
Pa kaj potem? – Si že kdaj poskusila jesti umazano nebo z žlicami?

*.*.*

Pa saj nikoli ni bilo tako, da bi kar vsak
smel moliti za dež
Zbrala se je vsa vas in svet starešin
in šele ko so dosegli soglasje
so šli k šamanu in ga prosili, naj pleše za dež.
Kajti potrebna sta razum in zmernost
še dež je treba klicati previdno
vedeti, kdaj se narava moti ali boleha
kdaj pa mi hočemo preveč.
Toda vasi in svetov starešin ni več
naši šamani pa plešejo v zlatem dežju
igrajo se z našimi kostmi
in tudi mi plešemo
kakor nam godejo.
Valovi naraščajo.
Mlado korito.
Pod vodo gnijoče korenine.

*.*.*

– Očka, a je tam gori pesek? Ali pa samo nebo in oblaki?
Rada bi malo zemlje, rdeče pelargonije v cvetličnem lončku, na vrtu pa šeboj in žametnice
kakor pri babici, ki ne živi več.
Če je tam vsaj malo zemlje, pa četudi navadnega
peska, je babica tam zame gotovo že posejala šeboj in žametnice.
On pa ni vedel, zakaj bi ji lagal
Menda se ne sme lagati umirajočemu
mogoče pa gre bolj za to, da se ga ne sme žalostiti …
Prav tako ni vedel, zakaj ji ni mogel povedati resnice,
da tam gori, v oblakih iz vodovja reke Pripjat, že dolgo ni več nobenega boga
kajti četudi bi kateri bil, če ga prej niso zastrupili s ciklonom in iperitom
zdaj pa z grafitom in jodom
ga bodo gotovo raztrgali z atomsko bombo
K takšnemu bogu ni vredno moliti.
Ne dežuje zaradi njegovega usmiljenja na štiriperesne deteljice,
ki tukaj sploh ne pomenijo sreče
še za dvoglave žrebičke, ki se z njimi prehranjujejo
in otroke
z razcepom mehkega neba in hrbtenice, kot si ti.
– Očka, a je res, da so angelovi lasje in peresa tako srebrni
zaradi srebrovega joda?

Prevedla Tatjana Jamnik


Modri triptih
čeprav rdeči
pa vseeno vedno črni

Stepeno smetano,
to imam jaz na nebu.
Zadnje čase Rusi vedno bolj uničujejo oblake
z letali
in gotovo je to zdaj sama kemija.
Poglej madeže
na teh oblačkih.
Ampak, ko vzameš v roke banjico sladoleda
tako mrzlega – in naprej?
Emulgatorji, difosfati, stabilizatorji, E-330 …
Ali veš, da se v Rusiji največ sladoleda poje pozimi?
In kaj potem? – Si kdaj poskusila jesti umazano nebo z žličkami?

*.*.*

Saj vendar nikoli ni bilo tako, da bi bilo vsakemu dovoljeno moliti za dež.
Zbrala se je cela vas in starešine
in šele, ko so se strinjali
so odšli do šamana in prosili za ples dežja.
Saj morata biti razsodnost in zmernost,
tudi dež je trebno klicati previdno,
vedeti, kdaj se narava moti ali boleha
in kdaj mi zahtevamo preveč.
Ampak vasi in starešin ni več
in naši šamani plešejo v zlatem dežju
igrajo se z našimi kostmi
in tudi mi plešemo
kot nam igrajo.
Valovi se dvigujejo.
Mlado korito.
Pod vodo gnijoče korenine.

*.*.*

– Očka, ali tam zgoraj je pesek? Ali so le nebo in oblaki?
Želela bi si malo zemlje, rdeče pelargonije v cvetličnem loncu, na vrtu pa šeboj in žametnice
kot pri babici, ki je ni več.
Če je tam le malo zemlje, ali vsaj navadnega peska, je babica gotovo že zdavnaj zame
posadila šeboj in žametnice.
In on ni vedel, zakaj bi ji moral lagati
Pravijo, da se umirajočemu ne sme lagati
ali pa se ga le ne sme užalostiti …
Ni vedel, zakaj ji ni mogel povedati resnice,
da tam gor, v oblakih iz vod reke Pripjat, že dolgo ni nobenega boga
pa tudi, če bi kakšen bil, če ga niso že prej zastrupili s ciklonom in iperitom
in zdaj z grafitom in jodom,
ga bodo gotovo razbili z atomom.
K takemu bogu se ne splača moliti.
Saj njegova dobrota ne pošilja dežja na štiriperesne deteljice,
ki tukaj sploh ne pomenijo sreče
niti za dvoglave žrebičke, ki se preživljajo z njimi
ali za otroke
z razcepom mehkega neba in hrbtenice, kot si ti.
– Očka, ali je res, da so lasje in peresa angelov srebrni
zaradi srebrovega jodida?

Prevedla Špela Kopitar


Po polsku:
Englishman in...
(czyli o tym że niekoniecznie wszystkie słówka
w językach obcych należy sobie tak od razu
przyswajać)

szpital – szpital – szpital
dźwięczne powtarzanie –
co znaczy to słowo krótkie
w nieznanym mi języku?
Drzewa domy i znów drzewa
szybko po płytach chodnika gładkich
do przodu prostą drogą
tylko czy zaprowadzi mnie ona
do szpitala?
Drzewa domy i znów drzewa
w lewo ulica samochód    BUM!!!
asfalt karetka respirator
szpital! szpital! szpital!
Łóżko ściana i znów łóżko
cmentarz – cmentarz – cmentarz
dźwięczne powtarzanie - …


English draft:
Englishman in ...
(that is, about the fact that it’s not necessary to master all words
in foreign languages just like that)

hospital - hospital - hospital
- Melodious repetition -
What does mean that word short
in a language unknown to me?
Tree houses and trees again
quickly by the flagstones smooth
Forward by straight path
but if it will lead me
to the hospital?
Tree houses and trees again
Street on the left car BOOM !!!
asphalt ambulance ventilator
hospital! hospital! hospital!
The bed wall and the bed again
Cemetery - Cemetery - Cemetery
melodious repetition.


V slovenščini:
Englishman in …
(ali o tem, da se vseh besed
v tujih jezikih ni treba naučiti
kar takoj)

bolnica – bolnica – bolnica
blagozvočno ponavljanje –
kaj pomeni ta kratka beseda
v neznanem jeziku?
Drevesa hiše in spet drevesa
brž po pločnika gladkih ploščah
naprej naravnost po tej poti
ampak ali me bo pripeljala
do bolnice?
Drevesa hiše in spet drevesa
na levo ulica avto BUM!!!
asfalt rešilec respirator
bolnica! bolnica! bolnica!
Postelja stena in spet postelja
britof – britof – britof
blagozvočno ponavljanje – …

Prevedla Tatjana Jamnik


Englishman in...
(o tem, da se ni potrebno takoj naučiti
vseh besed v tujih jezikih)

bolnica – bolnica – bolnica
– zveneče ponavljanje –
kaj pomeni ta kratka beseda
v meni neznanem jeziku?
Drevesa hiše in spet drevesa
hitro po gladkih tlakovcih pločnika
naprej po ravni cesti
samo, ali me bo pripeljala
do bolnice?
Drevesa hiše in spet drevesa
ulica na levi avto    BUM!!!
asfalt rešilec respirator
bolnica! bolnica! bolnica!
Postelja stena in spet postelja
Pokopališče – pokopališče – pokopališče
zveneče ponavljanje – …

Prevedla Špela Kopitar


Български:
Englishman in ...
(за това, че не е нужно да се зубрят всички думи в чуждия език)


болница – болница – болница
повторение – на глас, изразително -
какво ли значи тая кратка дума
на този непознат за мен език?
Дървета къщи пак дървета,
бързо по гладкия тротоар
напред и направо по пътя,
но ще ме отведе ли
към болницата?
Дървета къщи пак дървета
улица вляво кола БУМ!!!
Асфалт линейка респиратор
болница! болница! болница!
Леглото стената пак леглото
гробище – гробище – гробище
повторение – на глас, изразително - ...

Πевел Иван Ланджев


Po polsku:
* * *

Mamo, mamo! Poznałem dziś nowego przyjaciela! Ma na imię Judasz!
Jezusie, umyj ręce przed obiadem!


English draft:
* * *

- Mommy, Mommy! I met a new friend today! His name is Judas!
- Jesus, just wash your hands before dinner!


V slovenščini:
* * *

– Mami, mami! Danes sem spoznal novega prijatelja! Ime mu je Juda!
– Jezus, pred kosilom si umij roke!

Prevedla Tatjana Jamnik


* * *

– Mami, mami! Danes sem spoznal novega prijatelja! Ime mu je Juda!
– Jezus, pred kosilom si umij roke!

Prevedla Špela Kopitar


Po polsku:
*.*.*

Kaktusy przynajmniej są uczciwe…


English draft:
*.*.*

Cacti at least are honest…


V slovenščini:
*.*.*

Kaktusi so vsaj pošteni …

Prevedla Tatjana Jamnik


*.*.*

Kaktusi so vsaj pošteni …

Prevedla Špela Kopitar


Po polsku:
*.*.*

Co można powiedzieć o czymś, co jest kompletnie białe?


English draft:
*.*.*

What can you say about something which is completely white?


V slovenščini:
*.*.*

Kaj lahko rečeš o nečem, kar je popolnoma belo?

Prevedla Tatjana Jamnik


*.*.*

Kaj se lahko pove o nečem, kar je popolnoma belo?

Prevedla Špela Kopitar


Po polsku:
*.*.*

Gdy zanurzam się w ciało
za pierwszym razem zawsze czuję opór

Śniło mi się kiedyś, że jestem człowiekiem
że na płaskiej, metalowej głowie mogłyby kiedyś wyrosnąć włosy
O Młotku! Witaj!
Wbijać ci się pozwalam
może w czyjąś rękę?
i nie chcę wcale wierzyć
że nie za każdym razem był
to tylko nieszczęśliwy wypadek

Od niedawna cierpliwie dźwigam drewno
i oprawiony w nie oleodruk
- jakaś postać o świetlistej głowie
i czerwonych plamach na rękach i nogach


English draft:
*. *. *


When I am plunge into the body
for the first time I always feel the resistance

I dreamed once that I am a man
that on a flat, metal head would ever grow hair
Oh, Hammer! Welcome!
I let you to hammer
perhaps in someone's hand?
And I don’t want believe at at
that not every time it was
just a misadventure

Recently, I bear patiently a wood
and a chromolithograph framed in it
- Some figure of luminous head
and red spots on the hands and feet


V slovenščini:
*.*.*

Ko prvič prodrem
v telo vedno začutim odpor

Nekoč sem sanjal da sem človek
da bi mi lahko na ploski, kovinski glavi zrasli lasje
O kladivo! Dobrodošel!
Dovolila ti bom da me zabiješ
morda v neko dlan?
In nočem verjeti
da vsakič vendarle ni šlo
le za nesporazum

Nedolgo tega sem potrpežljivo držal les
in kromolitografijo uokvirjeno v njem
- Podobe sijoče glave
in rdečih madežev na dlaneh in stopalih

Prevedel Goran Č. Potočnik


*.*.*

Ko se pogrezam v telo
prvič zmeraj čutim upor

Nekoč se mi je sanjalo, da sem človek
da bi na ploščati, kovinski glavi nekoč lahko zrasli lasje
O, Kladivo! Pozdravljeno!
Dovolim ti, da me zabijaš
nemara v čigavo roko?
in kar ne morem verjeti
da to ni bila vsakič
le nesrečna nezgoda

Od pred kratkim potrpežljivo nosim les
in vanj okvirjeno oleografijo
– neko osebo s svetlo glavo
in rdečimi madeži na rokah in nogah

Prevedla Tatjana Jamnik


*.*.*

Kadar se potapljam v telo
prvič vedno čutim upor

Nekoč se mi je sanjalo, da sem človek
da bi mi na ploski, kovinski glavi nekoč lahko zrasli lasje
O Kladivo! Pozdravljeno!
Dovolim ti, da me zabijaš
mogoče v roko nekoga?
in ne morem v celoti verjeti
da ni šlo vsakič
za nesrečo

Od nedavnega potrpežljivo nosim les
in z njim uokvirjeno kromolitografijo
– neka postava s svetlo glavo
in rdečimi plameni na rokah in nogah

Prevedla Špela Kopitar


Po polsku:
*.*.*

Boża Krówka
nie daje mleka
ale za to jest całkiem czerwona
Jeśli chcesz, aby komuna wróciła,
pomódl się o to do Bożej Krówki


English draft:
*.*.*

ladybug/holy cow
doesn’t give any milk
but it is quite red
If you want communism back,
just pray for it to ladybug/holy cowV slovenščini:
*.*.*

Božja kravica
ne daje mleka
zato pa je čisto rdeča
Če si želiš, da bi bil spet komunizem,
moli k božji kravici

Prevedla Tatjana Jamnik


*.*.*

Božja kravica
ne daje mleka
je pa za to čisto rdeča
Če hočeš, da bi se vrnil komunizem,
pomoli k Božji kravici.

Prevedla Špela Kopitar


Български:
***

божата кравичка
не дава мляко
но пък е червена доста
ако искаш комунизмът да се върне,
помоли се на божата кравичка

Πевел Иван Ланджев

Literary association IA

The 13th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2015

The 13th Golden Boat International Poetry Translation Workshop

The 13th Golden Boat International Poetry Translation Workshop will be held from 23rd to 30th August 2015 at Škocjan in the Karst and Ljubljana.
This year's workshop will be attended by Petra Kolmančič, Goran Č. Potočnik, Urška P. Černe, Nino Flisar, Tatjana Jamnik, Muanis Sinanović as well as two translators of the youngest generation, Anja Sredić and Špela Kopitar.
We will also be joined by our guests from abroad: Anupama Amaran (USA, Tamil Nadu), Ivo Landžev (Bulgaria), Goro Takano (Japan), Ana Brnardić (Croatia), Agnieszka Żuchowska-Arendt (Poland), Jacek Lenkiewicz (Poland) and Kari Klemelä (Finland).
As usual, the workshop will be led by Iztok Osojnik.
Participants of the Golden Boat shall present their work at two literary readings: on Thursday, 27th August, at 20:00 in front of the Church of St. Cantianius in Škocjan and on Friday, 30th August, at 11:00 in Trubar's House of Literature in Ljubljana and also on the website www.ia-zlaticoln.org.

The workshop is supported by Slovenian Book Agency, Tourist Association Škocjan, Škocjan Caves Park, Pólica Dubova Cultural and Artistic Association, KD Vilenica Art Society, Krka d.d. and Apokalipsa Cultural and Artistic Association.

 

PROGRAM

Sunday, 23 August
19:00 – Welcome dinner

Monday, 24 August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
19:00 – Dinner

Tuesday, 25 August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
14:30 – Excursion (Škocjan caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 26 August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday, 27 August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat reading in Škocjan

Friday, 28 August
9:30 – Departure for Ljubljana
11:00 – The Golden Boat Reading at the
 Trubar Literary House in Ljubljana
12:30 – Free afternoon in Ljubljana
20:00 – Return to Škocjan

Saturday, 29 August
9:30 – Discussion on translating poetry
13:00 – Lunch
20:00 – Dinner

Sunday, 30 August
Departure after breakfast

Participants:

Petra Kolmančič, Nino Flisar, Goran Potočnik Černe, Urška Černe Potočnik, Muanis Sinanović, Tatjana Jamnik, Anja Sredić, Špela Kopitar in Iztok Osojnik (Slovenia), Anupama Amaran (USA), Ivan Landžev (Bolgaria), Goro Takano (Japan), Ana Brnardić (Croatia), Agnieszka Żuchowska-Arendt (Poland), Jacek Lenkiewicz (Poland) in Kari Klemelä (Finland).

Zlati Čoln 2010