EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Jonáš Hájek

1984, Czech Republic

Born 1984 in Prague. Graduated musicology at Charles University in Prague. Published two books of poems: Suť (Debris, 2007) and Vlastivěda (Homeland Study, 2010). Was awarded the Jiří Orten Prize in 2007. Translates from German (Günter Eich, Abgelegene Gehöfte). Publishes mainly in the magazine Souvislosti, Prague. His poems in translation published e. g. in Lichtungen, Hebenon and Odra
Edited Sei poeti cechi (Six Czech Poets) for Italian magazine Poesia, April 2011. Residencies in Ventspils, Latvia (2009) and Kraków, Poland (2011). Lives in Prague.

Bezdomovec

Včera šel parkem, viděl sem ho,
byl to jedináček tmy. Jak palimpsest,
vyškrábnutej každym ránem, poslední,
co zapisoval, bylo tlustou čárou:

„Prolnutí sebe se samým,“ mlel si,
„já – totožnost… ať aspoň chvíli…“
Předtim zas v hospodě: „Žena… a srdce…“

„Vypadni, nevzdychej tady,“ vrchní na něj,
„voběma trvá, než je rozpumpuješ, co?
Teď si můžeš honit akorát tak bycha!“

Jó, pravdy půllitrů a jejich dna,
čísi smrad, ulice – domovy naruby,
člověk by si to taky kolikrát… Je u potoka.
Hlásil bych to, ale sem bez dokladů.


ENGLISH:

THE HOMELESS GUY

I saw him yesterday walking through the park,
the only child of darkness. Like a palimpsest,
carved out by every morning, the last thing
he wrote in a thick line:

“One’s own merger with oneself,” he mumbled,
“myself – identity… at least for a moment…”
Before that, in the pub: “Woman… and a heart…”

“Beat it, quit the whimpering,” says the waiter,
“they both take a while to pump up, huh?
You’ve been jerked around, jerk-off!”

Ah well, the mug truths with their bottoms,
someone’s reek, the street – homes inside out,
one gets a notion at times… He’s at the river.
I’d report it but I ain’t got no ID on me.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Brezdomec

Včeraj je šel čez park, videl sem ga,
bil je edinec teme. Kot palimpsest,
izpraskan vsako jutro, zadnje,
kar je zapisoval, je bilo z debelo črto:

»Prepojiti sebe s samim,« je premleval,
»jaz ¬– identiteta … da bi vsaj za hip …«
Prej pa v gostilni: »Ženska … in srce …«

»Daj no, kaj mi tukaj vzdihuješ,« mu reče natakar,
»obema traja, preden se napumpata, a?
Zdaj lahko samo še po toči zvoniš!«

Ja, resnice kriglov in njihovega dna,
nekogaršnji smrad, ulice – narobe domovi,
človek bi tolikokrat tudi kar … Pri potoku je.
Saj bi prijavil, pa sem brez osebne.

Prevedla Tatjana Jamnik.


Velikonoce

Sobota, bílé víno, z hráze nás hostí
pohled na dvě strany. Narcis a Goldmund.
Nazítří na mši duní aleluja místních,
koupíme vajíčka, nařežeme pruty.

Přiložit pár polen. Výhoda skutečnosti,
horko, trocha hantecu a pak zas domů.
Chci něco říci, jak bych to jen vystih…
K ránu připluly ledy. Spousta němé suti.


ENGLISH:

EASTER

Saturday, white wine, the levee hosts us
with a view onto two sides. Narcissus and Goldmund.
The next day, the local Hallelujah all blasting,
we’re buying eggs and cutting sharp the sticks.

Stoking up a few logs. The benefit of the fact,
heat, some cockney and then back home.
I’d like to say something, what’s the word…
Then the icebergs came in floating. A pile of mute debris.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Velika noč

Sobota, belo vino, z jeza nas gosti
pogled na dve strani. Narcis in Goldmund.
Naslednji dan pri maši doni aleluja domačinov,
kupiva jajca, nareževa šibe.

Naložiti par polen. Prednost dejstva,
vročina, malo hanteca* pa spet domov.
Rad bi nekaj rekel, kako bi to izrazil …
Zjutraj so priplavale ledene plošče. Veliko neme groblje.

 * Hantec je posebna govorica, ki jo uporabljajo v Brnu.

Prevedla Tatjana Jamnik.


Záhoří

Při sestupu ze žhnoucí pláně
stromy náhle zestárly.

Na lukách pihy posečené trávy,
za městem stojí fara s lipami.

Krajina spoří. Srpek skutečnosti,
krátce přikrytý oparem.

 

ENGLISH:

HIGHLANDS

Descending from the incandescent plain,
the trees suddenly grown old.

The meadows strewn with the freckles of cut grass,
a parish with limes stands outside the city.

The landscape is thrifty. The reality sickle
is briefly covered in a haze.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Zagorje

Pri sestopanju z razbeljene planote
so se drevesa na lepem postarala.

Na travnikih pege pokošene trave,
zunaj mesta stoji fara z lipami.

Pokrajina varčuje. Krajec resničnosti,
kratek hip zavit v meglice.

Prevedla Tatjana Jamnik.


Večer

Město, jež opouštím, se zvolna rozpíjí
a duše zaťatá dál vrhá rozhovory.
Lepidlo vteřiny jak zpomalený poryv
mne chytá za šíji.

Snad jednou rozmotá síť dosavadních činů
šikovné zápěstí, jež zastavilo mne,
a vchrstne mezi nás, v pavoučím polostínu
blízké i vzdálené,

jas porozumění… Kéž křehkost rozhostí,
jíž obraz tištěný jsme pracně gumovali –
vždyť občas, po kapkách, už prosakuje zdáli
akvadukt milosti.


ENGLISH:

EVENING

The city I’m leaving gradually dissolves
and the clenched soul continues to cast interviews.
The glue of the second like a retarded gust
grabs me by scruff.

Perhaps one day the web of acts committed will be unravelled
by a deft detaining wrist,
which will fling among us, in the spidery chiaroscuro
nearby and faraway,

the glow of comprehension… If only fragility would set in,
whose image we’ve tried so fastidiously to erase –
after all, sometimes, in droplets, the aqueduct of mercy
seeps in from afar.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Večer

Mesto, ki ga zapuščam, se počasi razliva,
in stisnjena duša še naprej meče intervjuje.
Lepilo sekunde me kot upočasnjeni sunek
zgrabi za vrat.

Morda bo nekoč mrežo doslejšnjih dejanj razvilo
spretno zapestje, ki je ustavilo mene,
in smuknilo med naju, v pajčevinasti polsenci
bližnje in oddaljeno,

vedrina razumevanja … O da bi se razkomotila krhkost,
katere tiskano podobo smo pridno radirali –
pa saj včasih, po kapljah, od daleč že pronica
akvadukt milosti.  

Prevedla Tatjana Jamnik.


Souřadnice

Trhání švestek před obzorem jakéhokoli města.
Slibné začátky. Náměty, výčty a hluk letadla.
Tělo-průrva. Sny, kterých by ses měl děsit.


ENGLISH:

COORDINANTS

The plum plucking before any city’s horizon.
Promising onsets. Subjects, enumerations and airplane drone.
The body-crevice. Dreams you should dread.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Koordinate

Obiranje sliv pred obzorjem kateregakoli mesta.
Obetajoči začetki. Subjekti, naštevanje in hrup letala.
Telo-reža. Sanje, ki bi te jih moralo biti groza.

Prevedla Tatjana Jamnik.


Požární schodiště

„K děravým roštům, z nichž se teď stavějí rozhledny
a únikové východy, jako je tento, dají se připodobnit
i vzácné chvíle setkání, jakož i to, co jsme si zvykli
nazývat skutky. V prázdnotě se neliší od ostatního,

řekl bych: neboť jsou a pak teprv pozvolna se stanou;
až zdáli se jeví zaplňovat mezery, na nichž stojíš.
Unesou tě.“ – „Co hrozného by se určitě přihodilo,
kdybys povolil kolena a přestal myslet zábradlí?“


ENGLISH:

FIRE ESCAPE

“The holey grates from which they now build observation towers
and fire escapes such as this one can be likened to
the rare moments of meeting as well as to that which we’re used
to calling actions. In their emptiness they’re not unlike the other,

I’d say: for they first are and only then gradually become;
only from afar do they seem to fill in the interstices you stand on.
It’s they carry you.” – “What horrible things would surely happen
should you relax your knees and stop thinking banister?”

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Požarne stopnice

»Luknjastim rešetkam, iz katerih se zdaj postavljajo razgledni
stolpi in zasilni izhodi, kot je tale, so lahko podobni
tudi redki trenutki srečanj, kakor tudi to, kar smo navajeni
imenovati vzroki. Po praznini se ne razlikujejo od slednjega,

rekel bi: kajti so in šele potem počasi postanejo;
dokler se od daleč ne zazdi, da se polnijo vrzeli, na katerih stojiš.
Odnesli te bodo.« – »Kaj groznega bi se gotovo dogodilo,
če bi sprostil kolena in nehal misliti ograjo?«

Prevedla Tatjana Jamnik.


Bianco

Přestáváš věřit, že se hmotně zvětší
při jízdě metrem v snícím pouzdru křeči
neviditelný papír, který prostě došel
po schodech s kymácejícím se listonošem

jak smlouva k podpisu, jak na záchodě,
když zvolna posouváš se k spodní vodě,
skousnuté rty, víš, mohlo to být skvělý,
napjatý za cestujícími těly –

spíš čekáš, že by (třeba krátce) zazněl,
kdybys jej ponořil do horké, husté lázně
v nádrži, do níž z různých stanic odtékáme
krví, co kape spárou z drobných ranek.


ENGLISH:

BIANCO

You stop believing that, riding on the subway
in the dreaming sheath of spasm,
the invisible paper will increase in substance,
having simply arrived down the stairs with the teetering postman

like a contract to be signed, like at the loo,
slowly shuffling toward underwater,
tight-bitten lips, you know, it could’ve been cool,
taut behind travelling bodies –

you rather expect it to (however briefly) resonate
upon being submerged into a hot dense bath,
a tub into which we drain from various stations
in the blood dripping through the crack of tiny sores.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Bianco

Nehaš verjeti, da se materialno poveča
med vožnjo z metrojem v spečem tulcu krčev
neviden papir, ki je enostavno prišel
po stopnicah z opotekajočim se poštarjem

kot pogodba v podpis, kot na stranišču,
ko se počasi premikaš proti spodnji vodi,
stisnjene ustnice, veš, to bi bilo lahko super,
napet za potujočimi telesi –

bolj ko ne čakaš, da bi (mogoče na kratko) zazvenel,
ko bi se potopil v vročo, gosto termalno vodo
v posodi, v katero iz različnih postaj odtekamo
s krvjo, ki kaplja skozi špranjo iz majhnih ranic.

Prevedla Tatjana Jamnik.


Mohuč

Zbyl ti tu jeden den. Léto jej přivane,
až se zas bude vracet odkudkoli.
Dotékáš, dospáváš. V posteli, ve vaně.
Mohl bys znovu vstát. Odcházíš se holit.

Hosté už odjeli. Vajíčka snědena.
Nevíš, co s veteší, co bez veteše.
Projdeš se u Rýna. Den vaří vřetena.
Dějiny českého volného verše.

Kupuješ sklenice, prohlížíš knihkupectví.
Nakonec na gyros, na láhev Coca-coly…
Odjezd, jenž voní tu, káže, jak být se ctí
připraven k přetvářce. Připraven k čemukoli.


ENGLISH:

MAINZ

You’re left with one more day. The summer will waft it in,
coming back from who knows where.
You trickle up, sleep in. In the bed, in the tub.
You could rise again. Go get a shave.

The guests have departed. Eggs eaten.
No idea what to do with all the junk, what to do without it.
You stroll along the Rhine. The day boiling the spindles.
The history of Czech free verse.

You purchase jars, reconnoitre the bookstore.
Gyros in the end, a bottle of coca-cola…
The redolent departure sermonises on how to honourably
ready oneself for hypocrisy. For come what may.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Mainz

Preostal ti je en dan. Poletje ga bo prineslo,
ko se bo spet vračalo od koderkoli.
Pritekaš, še malo pospiš. V postelji, v banji.
Lahko bi spet vstal. Odideš se brit.

Gostje so že odšli. Jajca pojedena.
Ne veš, kaj bi z ropotijo, kaj brez ropotije.
Sprehodiš se ob Renu. Dan prevreva vretena.
Zgodovina češkega prostega verza.

Kupuješ kozarce, pregleduješ knjigarne.
Nazadnje na giros, na steklenico Coca-cole …
Odhod, ki diši tukaj, veli, kako biti častno
pripravljen na hinavščino. Pripravljen na vse.

Prevedla Tatjana Jamnik.


Prince of Persia

Stojíš u mne. Máš hluboký hlas.
Tolik návštěv jsem ještě neměl.
Ty vzácné odvádíš na střelnici.
Paneláky jen přihlíží popravám.

Šest týdnů zakázaného uvolnění.
Teď se nepotřebuješ cpát fakty.
V euforii, vypálené kortikoidy,
přebíráš svět jako zrnka pepře.

Večer se mne dotkneš. Neboj se,
poslední okamžik rychle přejde.
Jsi v pořádku. Tvůj spí u tebe.

Kéž by ti předepsali tajemství.
Kéž by nám je předepsali znovu.
Kéž smrti, než nás oba propojí.


ENGLISH:

Prince of Persia

Stojiš ob meni. Imaš globok glas.
Toliko obiskov še nisem imel.
Tiste redke odpelješ na strelišče.
Bloki samo gledajo usmrtitve.

Šest tednov prepovedane sprostitve.
Zdaj se ti ni treba naguliti dejstev.
V evforiji, sežgane kortikoide,
prebiraš svet kakor zrnca popra.

Zvečer se me dotakneš. Ne boj se,
zadnji trenutek bo hitro prešel.
V redu si. Tvoj spi ob tebi.

O da bi ti predpisali skrivnost.
O da bi nama jih spet predpisali.
O naj jih smrti, preden naju oba poveže.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Prince of Persia

Stojiš ob meni. Imaš globok glas.
Toliko obiskov še nisem imel.
Redke pelješ na strelišče.
Bloki samo gledajo usmrtitve.

Šest tednov prepovedane sprostitve.
Zdaj se ti ni treba naguliti dejstva.
V evforiji, sežgane kortikoide,
prebiraš svet kot zrnca popra.

Zvečer se me dotakneš. Ne boj se,
zadnji trenutek bo hitro prešel.
V redu si. Tvoj spi ob tebi.

O da bi ti predpisali skrivnost.
O da bi nama jih spet predpisali.
O naj jih smrti, preden naju bo poveže.

Prevedla Tatjana Jamnik.


Chalupa

Z prožraných peřin jasně vyplývá,
který tvor se tu nejvíc zabydlel:
malinká kostřička zůstala vespodu
jak hrášek přitlačený princeznou.

Velká lípa, rozkročená jak Majkl,
dělá díru do střechy, mračna včel
k tomu dodávají zvuk, když kvete.

Podmáčené základy, povolené trámy
a špatný signál, zatracená práce.
Lis na ovoce si nevybavuje ovoce.

Též víme, že se sem jednou za čas
podívá zloděj. Poslednímu vděčíme
za otevření komory. Snad někdo na
Cestě hledal ten zavařený poklad.


ENGLISH:

Cottage

Moth-eaten quilts show explicitly
which creature's settled in here:
a flimsy frame remains underneath
akin to princess-compressed peas.

A burly lime astride like Michael
grows through the roofs, and bees
provide blooming with soundtrack.

Drenched foundations, beams loose
with a crap signal, a pig of job.
The fruit press recalls no fruit.

Burglars check in on us at times.
Thanks to the last one our closet
is now open. Maybe someone on The
Road sought for canned treasures.

Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Vikend

Iz razžrtih pernic je dobro razvidno,
katero bitje se je tukaj najbolj zaredilo:
majčken okostnjaček je ostal spodaj
kot grah, ki ga je pomečkala kraljična.

Velika lipa, razkoračena kot Majkl,
dela luknjo v streho, oblaki čebel
dodajajo temu zvok, kadar cveti.

Razmočeni temelji, razmajani tramovi
in slab signal, prekleto delo.
Stiskalnica za sadje ne pomni sadja.

Prav tako vemo, da sem vsake toliko
pokuka tat. Slednjemu dolgujemo
odprto shrambo. Najbrž je nekdo
na poti iskal ta vkuhan zaklad.

Prevedla Tatjana Jamnik.


Povrchní vztahy

Teď poznáš povrchní vztahy, řekl mi
Horskej, když jsem odpískal svatbu.
Nic moc se nezměnilo, říkám v duchu
Horskýmu, dobře spím a špatně bdím,

dostal jsem nafukovací gauč a kotě,
což se vylučuje, dál jezdím metrem,
myslím na holky, který nejsou moje,
zvýšil jsem spotřebu pálivý papriky

a pořídil si boty na zimu. Někdy se
mi zdá, že tu jsme kvůli setkávání,
načež mám radost. Jednou, když jsem

lelkoval na eskalátoru, napadlo mě,
že bych moh jít plavat, klidně sám,
a jak dlouho jsem Horskýho neviděl.


ENGLISH:

Superficial Relations

Now you will see superficial relations
he told me, as I refereed the wedding.
Not much is new, I answered to myself.
I keep sleeping well and waking badly.

I got an inflatable couch and a kitten
- mutually exclusive. I ride the tube,
contemplating chicks who are not mine,
I have raised the consumption of chili

and I got myself warm shoes. Sometimes
meseems we're here because of meeting,
which pleases me. Once I loafed around

on the escalator, and the idea arrived
to go swimming, on my own if needs be.
For we hadn't seen each other in ages.

 Translated by David Vichnar.


V SLOVENŠČINI:

Površni odnosi

Zdaj boš spoznal površne odnose, mi je rekel
Horski, ko sem dal skozi poroko.
Nič kaj dosti se ni spremenilo, v mislih rečem
Horskemu, dobro spim in slabo bedim,

dobil sem napihljiv kavč in mucka,
kar se izključuje, še se vozim z metrojem,
mislim na punce, ki niso moje,
povečal sem porabo pekoče paprike

in si priskrbel čevlje za zimo. Včasih se
mi zdi, da smo tukaj zaradi srečevanja,
kar me veseli. Enkrat, ko sem

prodajal zijala v dvigalu, me je prešinilo,
da bi lahko šel plavat, pa četudi sam,
in kako dolgo Horskega nisem videl.

Prevedla Tatjana Jamnik.

Literary association IA

The 9th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2011

The 9th Golden Boat International Translation Workshop 2011

IN MEDIA:

Primorske novice, 4. 9. 2011

Radio Slovenija, Program ARS, Kulturna panorama, 3. 9. 2011

This year's traditional 9th Golden Boat International Poetry Translation Workshop 2011 will be held from 28th August to 4th September in Škocjan in the Karst in Slovenia. This year's guests come from eight countries: Pamela Uschuk and William Root from USA, Martina Hefter and Jan Kuhlbrodt from Germany, Jonáš Hájek and Jana Šnytová from Czech Republic, Esa Hirvonen from Finland, Dražen Katunarić from Croatia, Amir Talić from Bosnia and Herzegovina, Isabella Panfido from Italy, Catherine MacCarthy from Ireland, Alja Adam, Tatjana T. Jamnik, Marjan Strojan, Špela Sevšek Šramel, Slavo Šerc from Slovenia. The workshop will be led by Iztok Osojnik. As every year, the workshop is dedicated to nurturing live contacts in the West European, Central European and Slavic triangle, linking towns and major European literatures of the east and the west, co-organizing festivals, symposia, meetings and workshops, the international recognition of Škocjan as a modern literary hub and the encouragement and dissemination of original poetry and translations in Slovenia and abroad. The successful promotion of Slovenian poet Srečko Kosovel in the UK and the USA will soon be followed by a new monograph on Kosovel in Polish and the international publication of a new wave of Slovenian classics (Cankar, Strniša, Detela). The Golden Boat participants will present their work on two free, public readings: 1st September at 8 p.m. in Škocjan in the Karst and 2nd September at 7.30 p.m. at the Trubar House of Literature in Ljubljana. For more information see www.ia-zlaticoln.org.

The Golden Boat Workshop is organized by the Literary Association of IA in collaboration with Cultural-Artistic Association of Polica Dubova, Tourist Association Škocjan, Cultural Association Vilenica, magazine Monitor ZSA, KUD France Preseren, Regional Community Alps-Adriatic and journals / publishing houses Apokalipsa and Poetikon.
The workshop is supported by Slovenian Book Agency, Krka, d. d., Škocjan Caves Park, publisher Pighog Press (England), FILI (Finland), Inn at Vncku, Cuisle Limerick  Festival (Ireland), SKD Sežana, Trubar House of Literature, Okarina, d. o. o., Association Triglav-Rysy (Poland).

PROGRAM
Sunday, 28th August - arrivals
19:00 – Welcome dinner

Monday, 29th August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
19:00 – Dinner

Tuesday, 30th August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
14:30 – Excursion (Škocjan caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 31st  August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday, 1st September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat reading Škocjan

Friday, 2nd September
9:30 – Working session
12:30 – Lunch
14:00 – Departure for Ljubljana
19:30 – The Golden Boat Reading at the
 Trubarjeva hiša literature (Trubar’s House of Literature) in Ljubljana

Saturday, 3rd September
9:30 – Session on translating poetry
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion to Tomaj
20:00 – Farewell Dinner

Sunday, 4th September
Departure after breakfast

Zlati Čoln 2010